Loading...
maldos, litanijos, Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis2019-03-26T10:40:30+00:00

Malda – tai minčių ir širdies, sielos pakylėjimas Dievo link,
prašymas gerų dalykų, atitinkančių jo valią.

Melsdamiesi visą dėmesį sutelkiame į Dievą, garbiname jį ir ieškodami vien Jo valios, prašome, ko mums reikia.

Malda – mūsų pareiga, tačiau tai ir Dievo dovana mums.
Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo vaikų santykis su be galo geru jų Tėvu, jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.

Visos religijos ir ypač visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Dievas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą maldoje.

Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka (542-543)

Kodėl malda

„gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų slėpiningam susitikimui su Juo maldoje. Joje visada pirmas su meile kreipiasi ištikimasis Dievas, žmogaus kreipimasis visada tėra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu šauksmu“
KBK 2567

Maldos

Pagrindinės maldos

„Tėve Mūsų..“, „Sveika Marija..“, „Garbė Dievui..“, „Tikiu Dievą..“, „Sveika, Karaliene“,  Malda už mirusiuosius ir kt.

Pagrindinės

Šventųjų maldos

Šv. Bernardo malda, Šv. Jono Pauliaus II malda

Šventųjų

Šeimos maldos

Melstis kartu šeimoje.

Šeimos maldos

Išlaisvinimo maldos

Malda prieš blogį.
Išlaisvinimo malda.

Išsilaisvinimo

Atleidimo malda

Atleidimo Malda, kurios pagalba sugrąžiname savo sielai ramybę, atleisdami kitiems ir patiems sau. Sukurta t. Robert de Grandis.

Atleidimo

Jėzaus malda

Jėzaus malda labiausiai tinka nepertraukiamai maldai, kaip kvietė daryti apaštalas: “Be paliovos melskitės” (1 Tes 5:17)

Jėzaus malda

Kryžiaus kelias

Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių praėjo mūsų Išganytojas.

Kryžiaus kelias

Strėlinės maldos

trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas

Strėlinės

Litanijos

Jėzaus vardo litanija
Kristaus Kraujo litanija
Jėzaus Širdies litanija

Maldos Marijai

Visos maldos mūsų Švenčiausiajai Mergelei Marijai.
Angelo pasveikinimas „Sveika Marija“, „Viešpaties angelas“, „Dangaus Karaliene“, „Salve, Regina“, „Magnificat“

Marijai

Nekalčiausioji Marijos Širdis

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies garbinimas.
Pasiaukojimo aktas.

Nekaltoji Širdis

Švč. Mergelės Marijos litanija

Švč. Marijos litanija

Švč. Mergelės Marijos mazgų išrišėjos litanija

Mazgų išrišėjos litanija

Rožinio malda

„Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą.“ Jonas Paulius II

Rožinis

Gailestingumo vainikėlis

Tam, kas bent kartą sukalbės šį vainikėlį, bus suteikta malonė, nes mano gailestingumas beribis, – sakė Jėzus. – Tie, kurie kalbės šį vainikėlį gyvenime, o ypač mirties valandą, bus apglėbti mano gailestingumo.

Gailestingumo vainikėlis

Dievo Gailestingumo litanija

Dievo Gailestingumo litanija

Šv. Faustinos malda

Šv. Faustinos Malda

Maldos Šv. Juozapui

Maldos Šventajam Juozapui,
Septyni Šventojo Juozapo džiaugsmai ir skausmai

Šv. Juozapui

Šv. Juozapo litanija

Šv. Juozapo litanija

Maldos Angelams

„Šv. Arkangele Mykolai“, Malda Angelui Sargui

Angelams

Šv. Dvasios litanija

Šv. Dvasios litanija

Visų Šventųjų litanija

Šventųjų litanija

Įvairūs tekstai

Pasaulio likimo patikėjimo Dievo Gailestingumui aktas

rugpjūčio 9, 2019|Categories: Įvairios maldos|

Dieve, gailestingasis Tėve, Savo meilę mums apreiškęs per Savo Sūnų Jėzų Kristų ir suteikęs mums ją Šventosios Dvasios pavidalu, mūsų Guodėjau, Tau šiandien patikime pasaulio ir kiekvieno žmogaus likimą. Pažvelk į mus nusidėjėlius, padėk mums įveikti mūsų silpnybes, nugalėk visą blogį, leisk visiems Žemės gyventojams patirti Tavo gailestingumą, kad Tavyje, Vienas Trejybėje Dieve, jie visada atrastų vilties šaltinį. Amžinasis Tėve, dėl skaudžios kančios ir prisikėlimo Tavo Sūnaus, būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Amen. popiežius [...]

Paskutinė Jėzaus savaitė

balandžio 19, 2019|Categories: Mokslas, Straipsniai|Tags: |

Paskutinė Jėzaus savaitė Straipsnis iš 2012 m. „Bažnyčios žinių“ 11 nr. remdamiesi 2009 m. Vokietijoje pasirodžiusia Michaelio Hesemanno knyga "Jėzus iš Nazareto" istorikai atkuria Jėzaus paskutiniąją savaitę Išankstinės pastabos Prieš šio skyriaus apžvalgą pravartu pateikti dvi pastabas, padėsiančias geriau suprasti autoriaus poziciją. 1) Pasak Hesemanno, Jėzus nukryžiuotas 30-aisiais metais. Pagal Mėnulio kalendorių, kurio laikėsi oficialioji šventykla, nisano 15-oji, pirmoji Neraugintos duonos šventės diena, tais metais buvo balandžio 8-oji ir [...]

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena

vasario 22, 2019|Categories: Marijai, Novenos|Tags: , , |

Novenos aprašymas Ši novena dar žinoma kaip novena, kuri sunaikina šėtono pinkles. Tai labai stipri ir Dievo Motinos išklausoma malda, ypač tais atvejais, kai viskas atrodo užblokuota, žmogiškai neišsprendžiama, kai nesimato problemų bei situacijų sprendimo. Mergelės Marijos, kuri atriša mazgus paveikslas buvo nutapytas 1700m. ir buvo garbinamas Šv. Petro Am Perlach Augsburgo (Vokietija) bažnyčioje. Paveiksle vaizduojama Mergelė Marija apsirengusi raudonu drabužiu. Nors jos veido išraiška rami, ji yra susikoncentravusi į jai [...]

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena – 9 diena

vasario 19, 2019|Categories: Marijai, Novena mazgų išrišėja, Novenos|Tags: , , , |

Kaip melstis šią noveną 1. Persižegnoti. 2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų: a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais....". b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen." c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia [...]

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena – 8 diena

vasario 19, 2019|Categories: Marijai, Novena mazgų išrišėja, Novenos|Tags: , , , |

Kaip melstis šią noveną 1. Persižegnoti. 2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų: a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais....". b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen." c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia [...]

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena – 7 diena

vasario 18, 2019|Categories: Marijai, Novena mazgų išrišėja, Novenos|Tags: , , , |

Kaip melstis šią noveną 1. Persižegnoti. 2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų: a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais....". b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen." c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia [...]

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena – 6 diena

vasario 17, 2019|Categories: Marijai, Novena mazgų išrišėja, Novenos|Tags: , , , |

Kaip melstis šią noveną 1. Persižegnoti. 2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų: a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais....". b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen." c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia [...]

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena – 5 diena

vasario 16, 2019|Categories: Marijai, Novena mazgų išrišėja, Novenos|Tags: , , , |

Kaip melstis šią noveną 1. Persižegnoti. 2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų: a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais....". b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen." c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia [...]