Loading...
maldos, litanijos, Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis 2017-10-16T06:29:39+00:00

Malda – tai minčių ir širdies, sielos pakylėjimas Dievo link,
prašymas gerų dalykų, atitinkančių jo valią.

Melsdamiesi visą dėmesį sutelkiame į Dievą, garbiname jį ir ieškodami vien Jo valios, prašome, ko mums reikia.

Malda – mūsų pareiga, tačiau tai ir Dievo dovana mums.
Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo vaikų santykis su be galo geru jų Tėvu, jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.

Visos religijos ir ypač visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Dievas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą maldoje.

Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka (542-543)

Kodėl malda

„gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų slėpiningam susitikimui su Juo maldoje. Joje visada pirmas su meile kreipiasi ištikimasis Dievas, žmogaus kreipimasis visada tėra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu šauksmu“
KBK 2567

Maldos

Pagrindinės maldos

„Tėve Mūsų..“, „Sveika Marija..“, „Garbė Dievui..“, „Tikiu Dievą..“, „Sveika, Karaliene“,  Malda už mirusiuosius ir kt.

Pagrindinės

Šventųjų maldos

Šv. Bernardo malda, Šv. Jono Pauliaus II malda

Šventųjų

Šeimos maldos

Melstis kartu šeimoje.

Šeimos maldos

Išlaisvinimo maldos

Malda prieš blogį.
Išlaisvinimo malda.

Išsilaisvinimo

Atleidimo malda

Atleidimo Malda, kurios pagalba sugrąžiname savo sielai ramybę, atleisdami kitiems ir patiems sau. Sukurta t. Robert de Grandis.

Atleidimo

Jėzaus malda

Jėzaus malda labiausiai tinka nepertraukiamai maldai, kaip kvietė daryti apaštalas: “Be paliovos melskitės” (1 Tes 5:17)

Jėzaus malda

Kryžiaus kelias

Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių praėjo mūsų Išganytojas.

Kryžiaus kelias

Strėlinės maldos

trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas

Strėlinės

Litanijos

Jėzaus vardo litanija
Kristaus Kraujo litanija
Jėzaus Širdies litanija

Maldos Marijai

Visos maldos mūsų Švenčiausiajai Mergelei Marijai.
Angelo pasveikinimas „Sveika Marija“, „Viešpaties angelas“, „Dangaus Karaliene“, „Salve, Regina“, „Magnificat“

Marijai

Nekalčiausioji Marijos Širdis

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies garbinimas.
Pasiaukojimo aktas.

Nekaltoji Širdis

Švč. Mergelės Marijos litanija

Švč. Marijos litanija

Rožinio malda

„Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą.“ Jonas Paulius II

Rožinis

Gailestingumo vainikėlis

Tam, kas bent kartą sukalbės šį vainikėlį, bus suteikta malonė, nes mano gailestingumas beribis, – sakė Jėzus. – Tie, kurie kalbės šį vainikėlį gyvenime, o ypač mirties valandą, bus apglėbti mano gailestingumo.

Gailestingumo vainikėlis

Dievo Gailestingumo litanija

Dievo Gailestingumo litanija

Šv. Faustinos malda

Šv. Faustinos Malda

Maldos Šv. Juozapui

Maldos Šventajam Juozapui,
Septyni Šventojo Juozapo džiaugsmai ir skausmai

Šv. Juozapui

Šv. Juozapo litanija

Šv. Juozapo litanija

Maldos Angelams

„Šv. Arkangele Mykolai“, Malda Angelui Sargui

Angelams

Šv. Dvasios litanija

Šv. Dvasios litanija

Visų Šventųjų litanija

Šventųjų litanija

Įvairūs tekstai

Nuorodos internete

lapkričio 6, 2018|Categories: Nuorodos|Tags: |

Skaitiniai Katekizmo santrauka Jėzus - gyvojo vandens nešėjas Vaizdinė ir garsinė medžiaga Šv. Rašto studijos (kanalas) Verta aplankyti http://kasdienapmastau.lt www.egzorcistas.lt www.nebijokvezio.lt www.katekizmas.lt

Tikėjimo atnaujinimo malda

spalio 7, 2018|Categories: Įvairios maldos|Tags: , |

Dangiškasis Tėve, ateinu į Tavo akivaizdą Toks, koks esu Kokį mane sukūrei, labai gerą.. ir kokį save sugadinau. Dėkoju Tau Dieve už gyvybės dovaną, už mano tėvą ir motiną, šeimą, kuriai priklausau ir tavo įsūnystę, kurią gavau. Dėkoju už tikėjimo dovaną ir tuos, kurie man jį paskelbė. Bet labiausiai Tau, Dieve, dėkoju už Tavo Sūnų Jėzų, kurį atsiuntei man, kad nepražūčiau. Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Aš gailiuosi už visas savo [...]

„Marijos giesmė“ – Magnificat

gegužės 8, 2018|Categories: Marijai|

„Marijos giesmė“ - Magnificat Lk 1, 46-55 Mano Siela Šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra Jo vardas! Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština [...]

Kontempliatyvioji malda

kovo 29, 2018|Categories: Įvairios maldos|

Kontempliatyvioji malda Garso įrašai Marijos Radijas Rugsėjo 26, 2017 Laidoje dr. Bronė Gudaitytė dalinasi mintimis apie kontempliatyviąją maldą ir jos svarbą tikinčiojo gyvenime Apie kontempliacinę maldą (pagal šv. Teresę Avilietę) - tęsinys Dvasinės ekologijos laidoje dr. Bronė Gudaitytė tęsia pasakojimą apie šv. Teresę Avilietę ir jos mokymą, bei patirtį kontempliacinėje maldoje. Laidos originalas Marijos radijoje nuskambėjo 2017 10 02 Dvasinė ekologija: Kaip pasiekti [...]

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai

vasario 12, 2018|Categories: Auka|Tags: , |

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui. Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu užtarti kiekvieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos, Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų Lietuvą. Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad [...]

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

sausio 26, 2018|Categories: Auka|

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželio mėnesio pamaldas MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai. Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie [...]

Švč. Mergelės Marijos medalikėlis

sausio 5, 2018|Categories: Apreiškimai|Tags: |

Šv. Kotryna Laburietė ir medalikėlis Stebuklingasis medalikėlis Šis medalikėlis teisėtai nešioja savo garsų vardą. Jis nėra žmonių išradimas, bet Dangiškosios Motinos dovana pasauliui šiais sunkiais laikais. Tai įvyko 1830 m. Švč. M. Marija apsireiškė Kotrynai Laburietei (1947 m. liepos 27 d. paskelbtai šventąja) - naujokei Šv. Vincento Pauliečio seserų kongregacijos generaliniuose namuose Paryžiuje. Zoja Labouré (Laburietė) gimė 1806 m. prancūzo ūkininko šeimoje. Ji vienintelė iš visos didelės šeimos nelankė mokyklos, nemokėjo [...]

Novena Švč. Mergelei Marijai

sausio 4, 2018|Categories: Novenos|Tags: , |

Novena nekaltai pradėtajai Švč. Mergelei Marijai Nekaltai Pradėtoji Mergele Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina ir mūsų Motina, mes pasitikime Tavo visagalinčiu ir nuolatiniu užtarimu, taip dažnai pasireiškiančiu per Stebuklingąjį Medalikėlį. Mes, Tave mylintys ir ištikimi vaikai, per šią noveną meldžiame šių malonių: (.... paminėti, ko prašome), jei jos būtų naudingos mūsų ir tų, už kuriuos meldžiamės, nemirtingoms sieloms. Marija, suteik mums pasibjaurėjimą nuodėme ir tą širdies tyrumą, kuris priartintų mus [...]