Novena į Šventąją Dvasią: 1 diena

>, Šv. Dvasiai>Novena į Šventąją Dvasią: 1 diena

1 Diena

1 Diena

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk!

Šventoji Dvasia
Svarbu tik viena – laimėti išganymą. Tad reikia bijoti tik vieno dalyko – nuo­dėmės.
Nuodėmė yra nepažinimo, silpnumo, abejingumo išdava.
Šventoji Dvasia yra Šviesos, Tvirtumo, Meilės Dvasia.
Savo septyniomis dovanomis ji apšviečia protą, sustiprina valią ir įžiebia širdin Dievo mei­lę.
Norėdami užsitikrinti išganymą, turėtu­me kasdien šauktis Šventosios Dvasios, nes „Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui.
Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neiš­sakomais maldavimais“ (Rom 8,26).
Malda
Visagali amžinasis Dieve, tu teikeisi pa­gimdyti mus iš naujo vandeniu
ir Šventąja Dvasia ir atleidai mums visas nuodėmes.
Teikis ir toliau siųsti mums iš dangaus savo septynias dovanas:
Išminties ir Supratimo, Patarimo ir Tvirtumo, Pažinimo ir Maldingumo Dvasią ir pripildyk mus Šventos Bai­mės Dvasia.
Tėve mūsų ir Sveika Marija – po 1 kartą.
Garbė Dievui Tėvui – 7 kartus.

Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai

Parpuolęs ant kelių daugybės dangaus liudytojų akivaiz­doje,
aš aukoju tau savo kūną ir sielą.
Ža­viuosi tavo neapsakomu kilnumu,
tavo ne­klystančiu teisingumu ir visagale tavo mei­le.
Tu esi mano sielos tvirtybė ir šviesa.
Tavyje aš gyvenu, judu ir esu.
Aš trokštu niekad nenuliūdinti tavęs savo neištikimumu malonei
ir visa širdimi maldauju, kad išvengčiau ir mažiausio nusikaltimo tau.
Maloningai saugok mano mintis ir padaryk,
kad visuomet būčiau budrus tavo šviesai,
klausyčiau tavo balso ir vadovaučiausi pa­slaptingais tavo įkvėpimais.
Glaudžiuosi prie tavęs, atsiduodu tau ir prašau tave:
pa­sigailėk manęs silpno ir globok mane.
Ap­kabinęs vinimis perkaltas Jėzaus kojas,
žvelgdamas į penkias jo žaizdas,
pasitikėdamas brangiausiuoju jo krauju,
garbindamas at­vertą jo šoną ir pervertą širdį,
maldauju tave, Garbingoji Dvasia: padėk man silp­nam
visą laiką išlikti tavo malonėje, kad niekuomet tau nenusidėčiau.

Šventoji Dva­sia, Šventoji Tėvo ir Sūnaus Dvasia,
duok man malonę, kad visada ir visur galėčiau tau sakyti:
„Kalbėk, Viešpatie, nes tavo tarnas klauso“ (Sam 3,10).

Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti

Viešpatie Jėzau,

prieš žengdamas į dan­gų, tu pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią pradėtam tavo apaštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti
ir atsiuntei ją pirmųjų Sek­minių dieną.
Teikis siųsti tą pačią Šventąją Dvasią ir man, kad ji ištobulintų mano sie­loje tavo malonės ir meilės veikimą.
Siųsk man Išminties Dvasią,
kad galėčiau nieku laikyti laikinuosius dalykus ir trokšti vien tik amžinųjų.
Siųsk Supratimo Dvasią,
kad apšviestų mano protą dieviška tiesa.
Siųsk Patarimo Dvasią,
kad galėčiau pasirinkti saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti dangui.
Siųsk Tvirtumo Dvasią, kad su ta­vim pajėgčiau nešti savo kryžių
ir ryžtingai nugalėčiau visas išganymo kliūtis.
Siųsk Pažinimo Dvasią,
kad galėčiau geriau pa­žinti Dievą ir save ir kad vis tobuliau su­vokčiau šventumo kelią.
Siųsk maldingumo Dvasią,
kad su vis didesniu malonumu ga­lėčiau tarnauti Dievui.
Siųsk Baimės Dvasią, kad būčiau perimtas meilingos pagarbos Dievui
ir neišdrįsčiau daryti to, kas jam ne­patinka.
Paženklink mane, brangusis Vieš­patie, tikro (-os) savo mokinio (-ės) ženklu ir gaivink mane savo Dvasia kiekviename mano gyvenimo žingsnyje.
Amen.

2019-01-18T13:32:45+02:00