Novena į Šventąją Dvasią: 7 diena

>, Šv. Dvasiai>Novena į Šventąją Dvasią: 7 diena

7 Diena

Septintoji diena

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista.

Patarimo dovana

Patarimo dovana praturtina sielą ant­gamtiniu sumanumu ir įgalina ją greitai ir teisingai spręsti,
ką reikia daryti net ir sun­kiausiose aplinkybėse.
Patarimo dovana pri­taiko Pažinimo ir Supratimo dovanas dau­gybei atskiru atveju kasdieniniame gyveni­me,
einant tėvų, mokytojų, valstybės valdi­ninkų ar eilinių piliečių krikščioniškas pa­reigas.
Patarimo dovana – tai antgamtinis susiorientavimas („sveikas protas“),
neįkai­nojamas turtas, siekiant išganymo.
„Prie viso to melsk Aukščiausiąjį vesti tave tiesos keliu“ (Sir 37,19).

Malda

Ateik, Šventoji Patarimo Dvasia,
padėk man ir lydėk kiekviename mano gyvenimo žingsnyje,
kad visados galėčiau vykdyti tavo valią.
Palenk mano širdį į visa, kas gera.
Nugręžk ją nuo visokio blogio ir kreipk mano žingsnius tiesiu tavo įsakymų keliu
į tikslą – amžinąjį gyvenimą, kurio trokštu visa širdimi.
Amen.

Tėve mūsų ir Sveika Marija – po 1 kartą.
Garbė Dievui Tėvui – 7 kartus.

Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai

Parpuolęs ant kelių daugybės dangaus liudytojų akivaiz­doje,
aš aukoju tau savo kūną ir sielą.
Ža­viuosi tavo neapsakomu kilnumu,
tavo ne­klystančiu teisingumu ir visagale tavo mei­le.
Tu esi mano sielos tvirtybė ir šviesa.
Tavyje aš gyvenu, judu ir esu.
Aš trokštu niekad nenuliūdinti tavęs savo neištikimumu malonei
ir visa širdimi maldauju, kad išvengčiau ir mažiausio nusikaltimo tau.
Maloningai saugok mano mintis ir padaryk,
kad visuomet būčiau budrus tavo šviesai,
klausyčiau tavo balso ir vadovaučiausi pa­slaptingais tavo įkvėpimais.
Glaudžiuosi prie tavęs, atsiduodu tau ir prašau tave:
pa­sigailėk manęs silpno ir globok mane.
Ap­kabinęs vinimis perkaltas Jėzaus kojas,
žvelgdamas į penkias jo žaizdas,
pasitikėdamas brangiausiuoju jo krauju,
garbindamas at­vertą jo šoną ir pervertą širdį,
maldauju tave, Garbingoji Dvasia: padėk man silp­nam
visą laiką išlikti tavo malonėje, kad niekuomet tau nenusidėčiau.

Šventoji Dva­sia, Šventoji Tėvo ir Sūnaus Dvasia,
duok man malonę, kad visada ir visur galėčiau tau sakyti:
„Kalbėk, Viešpatie, nes tavo tarnas klauso“ (Sam 3,10).

Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti

Viešpatie Jėzau,

prieš žengdamas į dan­gų, tu pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią pradėtam tavo apaštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti
ir atsiuntei ją pirmųjų Sek­minių dieną.
Teikis siųsti tą pačią Šventąją Dvasią ir man, kad ji ištobulintų mano sie­loje tavo malonės ir meilės veikimą.
Siųsk man Išminties Dvasią,
kad galėčiau nieku laikyti laikinuosius dalykus ir trokšti vien tik amžinųjų.
Siųsk Supratimo Dvasią,
kad apšviestų mano protą dieviška tiesa.
Siųsk Patarimo Dvasią,
kad galėčiau pasirinkti saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti dangui.
Siųsk Tvirtumo Dvasią, kad su ta­vim pajėgčiau nešti savo kryžių
ir ryžtingai nugalėčiau visas išganymo kliūtis.
Siųsk Pažinimo Dvasią,
kad galėčiau geriau pa­žinti Dievą ir save ir kad vis tobuliau su­vokčiau šventumo kelią.
Siųsk maldingumo Dvasią,
kad su vis didesniu malonumu ga­lėčiau tarnauti Dievui.
Siųsk Baimės Dvasią, kad būčiau perimtas meilingos pagarbos Dievui
ir neišdrįsčiau daryti to, kas jam ne­patinka.
Paženklink mane, brangusis Vieš­patie, tikro (-os) savo mokinio (-ės) ženklu ir gaivink mane savo Dvasia kiekviename mano gyvenimo žingsnyje.
Amen.

2020-06-20T18:07:05+02:00